Integritetspolicy

Integritetspolicy

REQs Integritetspolicy följer tillämplig dataskyddslagstiftning. I Integritetspolicyn förklaras hur REQ samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot REQ och hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan enkelt kontakta REQ om du har frågor om REQs integritets- eller dataskyddsbehandling. Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter.

Denna policy gäller för personuppgifter som samlas in via REQs hemsida re-q.se. Policyn gäller även för dig som registrerat dig som mottagare av REQs nyhetsbrev samt i förekommande fall vid behandling av personuppgifter i fysisk butik.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
REQ AB, org.nr 556818-7461 med adress Box 4054, 300 04 Halmstad, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar REQ?
Personuppgifter som du har lämnat till REQ: Du kan komma att ge REQ information om dig själv när du använder REQs tjänster såsom vid köp i någon av REQs fysiska butiker, vid köp på re-q.se, vid mottagare av REQs nyhetsbrev eller när du kontaktar REQ via mail och telefon.

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer.

Personuppgifter som REQ har samlat in om dig: REQ samlar in personuppgifter om dig när du använder REQs tjänster så som vid köp i någon av REQs fysiska butiker, vid köp eller som besökare på re-q.se, vid mottagare av REQs nyhetsbrev eller när du kontaktar REQ via mail och telefon.

 • Namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer;
 • Din order- och köphistorik som kund;
 • Betalningshistorik – hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren; samt
 • Samtal, mail, chatt och meddelanden via sociala medier till REQs Kundservice

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
För följande ändamål behandlar REQ dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter;
 • Vid kreditbedömning; samt
 • För att administrera din beställning och kundförhållandet, till exempel för att tillhandahålla dig med information och REQs produkter och tjänster;

 För följande ändamål behandlar REQ dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

 • För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i bokföringslagen, produktansvar, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system); samt
 • För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar

För följande ändamål behandlar REQ dina personuppgifter med stöd av samtycke:

 • För att kunna hantera dig som mottagare vid utskick av nyhetsbrev;

Vid avyttring
REQ kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att REQ säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan REQ komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om REQ eller en väsentlig del av REQs tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om REQs kunder komma att delas.

Var behandlar REQ dina personuppgifter?
REQ och REQs återförsäljare behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. 

Hur länge behandlar REQ dina personuppgifter?
REQ behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När REQ behandlar din data för andra syften än för våra avtalade åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar REQ data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål.

I enlighet med gällande lagstiftning har REQ rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. REQ kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer REQ att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar REQ att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta REQs Kundservice.

När du har registrerat dig som kund på REQs hemsida behandlar REQ dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos REQ eller annars begär att REQ ska radera vissa uppgifter. Vi raderar dock alltid ditt konto om du har varit inaktiv i 24 månader. Köphistorik gallras under alla omständigheter senast efter 24 månader efter att du genomfört köp.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån REQ är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar REQ dina personuppgifter?
REQ värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att en gång per år skriftligen begära att få tillgång till de uppgifter som finns registrerade på dig. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade.

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot REQs behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, exempel på undantag från rätten till radering är för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att REQ måste spara personuppgifterna.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till REQ i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

All kommunikation och samtliga åtgärder som REQ vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. REQ förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller att inte tillmötesgå begäran.

Kontaktuppgifter till REQ
Har du frågor rörande REQs hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till REQs hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta REQ enligt uppgifterna nedan. Du som ej önskar motta utskick eller kommunikation kan när som helst kontakta REQs Kundservice. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

Adress:
REQ AB
Box 4054
300 04 Halmstad

E-post: info@re-q.se
Telefon: 035-150800